Privacy Policy – Marieke Fysio Vitaal

Marieke Fysio Vitaal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wordt er heldere en transparante informatie gegeven over hoe omgegaan wordt met persoonsgegevens.

Marieke Fysio Vitaal doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Marieke Fysio Vitaal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat Marieke Fysio Vitaal in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop zal wijzen en deze uiteraard zal respecteren

Marieke Fysio Vitaal is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van patiënten of cliënten worden door Marieke Fysio Vitaal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiënt/Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces
 • Patiënt/Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst of abonnement

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Marieke Fysio Vitaal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Gezondheidsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Marieke Fysio Vitaal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. De bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Marieke Fysio Vitaal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de (verdere) behandeling;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwijzing

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Marieke Fysio Vitaal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Toestemmingsformulier

Uw persoonsgegevens worden door Marieke Fysio Vitaal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. De bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens geïnteresseerden

Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door Marieke Fysio Vitaal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm gerichte contacten;
 • Maken/plannen van een afspraak.;
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Aanmelding via website en/of via social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van Marieke Fysio Vitaal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Marieke Fysio Vitaal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan Marieke Fysio Vitaal geeft kunnen aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo wordt gebruik gemaakt van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD)
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Marieke Fysio Vitaal geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt worden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij Marieke Fysio Vitaal opvraagt. In een dergelijk geval dient Marieke Fysio Vitaal medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen persoonsgegevens met derden gedeeld worden indien u Marieke Fysio Vitaal hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Marieke Fysio Vitaal verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Marieke Fysio Vitaal verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Marieke Fysio Vitaal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Marieke Fysio Vitaal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Marieke Fysio Vitaal houdt zich strikt aan een geheimhoudingsplicht.
 • Er wordt een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid toegepast op alle systemen.
 • Bij verlaten van de computer wordt deze altijd vergrendelt.
 • De computers zijn standaard voorzien van de meest recente anti-virus software en beveiliging.
 • Er worden back-ups (cloud) van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Alle maatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke Marieke Fysio Vitaal van u heeft ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Marieke Fysio Vitaal of door één van de verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Marieke Fysio Vitaal laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Marieke Fysio Vitaal kan u vragen om u te legitimeren voordat hoor gegeven kan worden aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan wordt er verzocht contact met Marieke Fysio Vitaal op te nemen. Komt Marieke Fysio Vitaal er samen met u niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op met Marieke Fysio Vitaal!

Contactgegevens:

Marieke Fysio Vitaal
Varsseveldsestraatweg 70a
7122 NM  AALTEN
0628463373

Info@mariekefysiovitaal.nl

Menu